PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYJĘĆ NA STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE
W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W TARNOBRZEGU

 
I.    WYMAGANE DOKUMENTY
Osoby zainteresowane odbyciem studenckich praktyk zawodowych w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu przesyłają pocztą lub osobiście składają następujące dokumenty:
 
1)      formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o studenckie praktyki zawodowe
         w KMP w Tarnobrzegu, zat. nr 1 (dostępny na stronie : http://bip.tarnobrzeg.kmp.policja.gov.pl),
2)      zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta,
3)      kserokopię dowodu osobistego i aktualnej legitymacji studenckiej,
4)      kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
5)      imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk zawodowych z ramienia Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ST. Tarnowskiego w  Tarnobrzegu (opiekun dydaktyczny),
6)      kserokopię programu (zakresu) praktyki.
 
 
II.    TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałą dokumentacją należy złożyć na co naimniei 3 tygodnie przed planowanym terminem w Dziale Praktyk PWSZ w Tarnobrzegu / który prześle zebrane formularze do Zespołu ds. Współpracy z Samorządami Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu nr telefonu 015 851 34 55 /. Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.
 
III.   ROZPATRZENIE ZGŁOSZENIA
1)      zgłoszenia podlegają rozpatrzeniu bez zbędnej zwłoki,
2)      kandydat do odbycia praktyki podlega procedurze sprawdzenia w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji,
3)      prawidłowe zgłoszenie opiniują kierownicy właściwych komórek organizacyjnych KMP w Tarnobrzegu (Naczelnik Wydziału Prewencji, w którym realizowana jest praktyka oraz Specjalista Zespołu ds. Współpracy z Samorządami KMP),
4)      przyjęciu studenta na praktykę decyduje Komendant Miejski Policji / lub osoba przez niego upoważniona/,
5)      osoba składająca formularz zgłoszeniowy otrzymuje pisemną informację o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia.
 
Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych nie jest równoznaczne z przyjęciem na praktykę. Złożona dokumentacja nie będzie odsyłana do zainteresowanego.
 
IV.   ZAWARCIE UMOWY
Praktyka studencka realizowana jest na podstawie pisemnej porozumienia, która zostaje zawarta pomiędzy uczelnią reprezentowaną przez Rektora lub osobę przez niego upoważnioną,
a Komendą Miejską Policji w Tarnobrzegu reprezentowaną przez Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzegu.
Umowa sporządzana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron).
 
V.    ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYKI
1)   Pełnomocnik Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Tarnobrzegu wyda praktykantom imienne przepustki umożliwiające przebywanie na terenie jednostki,
2)   Zespół Kadr i Szkolenia KMP w Tarnobrzegu przeprowadzi szkolenie z zakresu bhp i ppoż.,
3)   Zespół ds. OIN KMP w Tarnobrzegu zapozna praktykantów z przepisami o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej,
4)   Kierownik komórki organizacyjnej KMP w Tarnobrzegu, w której realizowana jest praktyka wyznaczy osobę odpowiedzialną za koordynację studenckich praktyk zawodowych, która:
a)     zapozna praktykanta z regulaminem KMP w Tarnobrzegu,
b)     zapozna praktykanta z zasadami odbywania praktyki w Policji,
c)      zapozna praktykanta ze strukturą organizacyjną KMP w Tarnobrzegu,
d)     będzie nadzorowała realizację praktyki zgodnie z przedłożonym programem (zakresem) praktyki
5)   Kierownik komórki organizacyjnej właściwej dla miejsca odbywania studenckich praktyk zawodowych potwierdzi odbycie praktyki w formie preferowanej przez uczelnię.

 

Informację uzupełniające
Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu nie pokrywa kosztów ubezpieczenia, dojazdu i zakwaterowania w czasie praktyk.
W Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu nie są rozpatrywane zgłoszenia o odbycie praktyk studenckich w Komisariacie Policji Nowa Dęba / Posterunkach Policji powiatu tarnobrzeskiego. Decyzje dot. odbycia praktyk zawodowych w KMP podejmuje Komendant Miejski Policji w Tarnobrzegu.
Komenda Miejska Policji nie organizuje praktyk zawodowych dla uczniów szkół średnich.

 

Decyzja nr 9/2010 w sprawie wprowadzenia procedury dot. przyjęć na studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu

Metryczka

Data publikacji 09.03.2010
Data modyfikacji 19.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Jędrzejewska-Wrona
Osoba udostępniająca informację:
Beata Jędrzejewska-Wrona
Osoba modyfikująca informację:
Cezary Bartosiak
do góry